Thông báo thay đổi Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật Công ty CP Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân

22/09/2021, Tác giả: Phòng HCNS

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân thông báo thay đổi Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty